1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon az adatfeldolgozást a weboldal üzemeltetője végzi, akinek elérhetőségei a jelen adatvédelmi szabályzat „Megjegyzés a felelős szervről” részében találhatók.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk, például amikor egy kapcsolatfelvételi űrlapon adatokat ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok pedig a felhasználói magatartás elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és bármely más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor hozzánk fordulhat.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat, valamint azt, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljeskörű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervről

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős szerv:

 

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és módját.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem határoztak meg egy specifikusabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az Ön adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. az adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az USA-ban vagy más, az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságos harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai átkerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott feldolgozásra kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) az Ön amerikai szervereken található adatait megfigyelés céljából feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés a gdpr 6. cikk (1) bekezdésének e vagy f betűje alapján történik, ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatkezelés jogalapját a jelen adatvédelmi szabályzatban találja meg. Ha ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük az érintett személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak ilyen reklámok céljára való feldolgozása ellen. Ez érvényes a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozással kapcsolatos. Ha tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen reklámozás céljára (a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, elsődlegesen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy kérések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretében Ön jogosult arra, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon az Ön által tárolt személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jogáról. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását az ellenőrzés időtartamára.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL címe
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett kérések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt bekérték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. a megkeresés feldolgozásának befejezése után). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

Megkeresés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), a megkeresés feldolgozása céljából tároljukés feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a nekünk küldött kérések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapul, ha ezt bekérték.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül hozzánk küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük a kérésének feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

4. Pluginok és eszközök

Google Maps

Ez az oldal a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által biztosított Google Maps térképszolgáltatást használja.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének tárolása. Ez az információ általában a Google egyik USA-beli szerverére kerül, és ott tárolódik. A weboldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Maps aktiválva van, a Google a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében használhatja a Google Web Fonts megoldást. A Google Maps megjelenítésekor az Ön böngészője a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyű megtalálása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást bekértek, az adatkezelés kizárólag A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A BAUFRAGEN.DE PLATFORM HASZNÁLATA

Webes megjelenésünkben a BAUFRAGEN.DE platform szolgáltatásait használjuk. Az online chat segítségével Ön egyedi kérdéseket tehet fel az Optigrün alkalmazástechnológiának.

Az ezzel kapcsolatos információkat a BAUFRAGEN.DE adatvédelmi tájékoztatójában találja.

https://www.baufragen.de/nutzungsbedingungen

 

A BAUFRAGEN.DE PLATFORM HASZNÁLATA

Webes megjelenésünkben a BAUFRAGEN.DE platform szolgáltatásait használjuk. Az online chat segítségével Ön egyedi kérdéseket tehet fel az Optigrün alkalmazástechnológiának.

Az ezzel kapcsolatos információkat a BAUFRAGEN.DE adatvédelmi tájékoztatójában találja.

https://www.baufragen.de/nutzungsbedingungen

 

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0