KE SVÉ ODPOVĚDNOSTI SE STAVÍME ČELEM.

Myslíme a jednáme udržitelně. Šetrné využívání materiálů je v našem výrobním řetězci nejvyšší prioritou: Zambelli používá inteligentní výrobní koncepty a optimalizuje procesy výroby nástrojů, aby co nejlépe využívala zdroje a neprodukovala zmetky. Vědomě dbáme na vysokou míru recyklace našich surovin a neseme odpovědnost za efektivní recyklační proces, v němž jsou všechny pracovní kroky prováděny efektivně a šetrně k životnímu prostředí.

SOUČÁSTÍ OD SAMÉHO POČÁTKU.

Problematikou ochrany životního prostředí se aktivně zabýváme již od 90. let minulého století. Do Bavorského paktu pro životní prostředí jsme od začátku této iniciativy aktivně zapojeni. Proto je pro nás samozřejmostí, že náš environmentální management je certifikován podle normy DIN ISO 14001:2005.

ZASAZUJEME SE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST.

Jednáme podle celosvětově uznávané normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001. Splňujeme požadavky, podle kterých naše společnost aktivně realizuje a urychluje ochranu životního prostředí. Díky přísnému dodržování směrnic vzniká pro společnost Zambelli skutečná přidaná hodnota ohledně naší ekologické odpovědnosti a posílení naší konkurenceschopnosti.

Jsme iniciativní v ochraně životního prostředí.

V roce 2004 jsme obdrželi Bavorskou státní medaili za ochranu životního prostředí. Za aktivity a iniciativu v této oblasti jsme získali ocenění.

Ochrana klimatu & udržitelný vývoj.

Zambelli podporuje Alianci pro vývoj a klima, silnou společnost pro ochranu klimatu a udržitelný vývoj. V rámci naší podpory Aliance dáváme jasně najevo, že ochrana klimatu je globální výzvou, která musí zahrnovat globální perspektivy. Zambelli vypracovalo ucelenou strategii ochrany klimatu, která nám ukazuje, jak můžeme a musíme přispívat k lepšímu světu a k ochraně jeho klimatu.

Podporujeme iniciativu Celosvětového paktu OSN.

Firemní uskupení Zambelli je registrovaným partnerem Celosvětového paktu OSN. Oficiálně tak podporujeme deset principů stanovených Celosvětovým paktem OSN, jehož cílem je zlepšit lidská práva, pracovní podmínky, životní prostředí a celosvětově bojovat proti korupci. Každoročně podáváme organizaci OSN zprávu o našich opatřeních v těchto oblastech.

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0